Dlaczego? Pourquoi? 


 

 Dlaczego wykonujemy to badanie?
Wielu z was, rodziców, których dziecko mówiło później albo miało jakiś problem językowy, usłyszało: „poczekaj, nauczy się mówić” albo „proszę mówić do dziecka po francusku”. Niestety, ale dzieci dwujęzyczne z problemami językowymi trafiają do specjalistów później niż dzieci jednojęzyczne.

 

Pourquoi faisons-nous cette recherche? 

Plusieurs parents ont déjà entendu dire : « l’enfant commencera à parler mais il faut juste lui donner du temps «  ou « il serait mieux que vous ne parliez qu’en français à votre enfant ». Malheureusement, les enfants bilingues consultent des spécialistes plus tard que leurs pairs monolingues. 

 


Czy każde dziecko dwujęzyczne mówi później i ma problem z dwoma językami?

Nie, to nie jest prawda. Nasze badanie pozwoli dokładnie opisać rozwój mowy dzieci
z francuskim i polskim. Chcemy ocenić, jak polski wpływa na rozwój francuskiego i odwrotnie.

 

Est-ce que chaque enfant bilingue parle plus tard et a des problèmes avec deux langues? 

Non, ce n’est pas vrai. Notre recherche permettra de décrire avec précision le développement des enfants avec le polonais et le français. Nous voulons savoir comment le polonais influence le français et vice-versa. 

 

Komu będzie potrzebny nasz test?

Test jest przeznaczony dla każdego dziecka, które słyszy, uczy się języka polskiego.

Rodzicowi ciężko jest wytłumaczyć dokładnie, jak wygląda rozwój mowy u dziecka.

Często logopeda francuski mówi językiem bardzo specjalistycznym.

Wyobraź sobie, że po naszej akcji specjalista francuski będzie miał do dyspozycji wersje kwestionariusza w języku polskim. Dodatkowo damy do dyspozycji narzędzie, które pozwala ocenić, czy dziecko prezentuje typowy rozwój językowy,

czy też coś się dzieje.

 

A qui servira notre recherche? 

 

Le test est destiné aux enfants qui entendent, apprennent le polonais. Des parents ont des difficultés à expliquer aux spécialistes francophones le développement du langage de leur enfant. Après notre projet de recherche, les spécialistes auront un questionnaire en deux langues (polonais et français), ce qui facilitera l'échange des informations et donnera un outil standardisé pour pouvoir examiner un enfant franco-polonais. 

 

„Moje dziecko rozwija się dobrze, mnie to nie dotyczy”.

Jeśli twoje dziecko mówi dużo po polsku i po francusku, to zapraszamy Was do badania.

Właśnie dzięki Wam możemy wystandaryzować nasz test, badając wszystkie dzieci,
a zwłaszcza te, które z większa „łatwością” mówią w dwóch językach. Nawet jeśli twoje dziecko nie ma problemu z mową, udział w badaniu pozwoli na szanse wcześniejszej interwencji u dziecka, które tego naprawdę potrzebuje.

 

Mon enfant se développe bien et ce projet ne me concerne pas. 

Si votre enfant parle bien en polonais et en français, nous vous invitons tout de même à participer à cette recherche.

En examinant tous les cas du bilinguisme, nous pourrons standardiser notre outil. 

 

Votre participation pourrait aider un autre enfant qui aurait besoin d’une prise en charge précoce. 


 

 Dlatego warto nam pomoc. Jak nie Ty to kto?